มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยาเข้าร่วมโครงการจิตวิทยาทันสมัย...กับการดำเนินชีวิตประจำวัน

   นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาจิตวิทยา คณะจิตวิทยา เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง จิตวิทยาทันสมัย...กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ประเด็น กระบวนการพัฒนาแบบทดสอบ : ความเที่ยงและความตรง  เมื่อวันศุกร์ที่ 9  สิงหาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. 

   ณ ห้องประชุมคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ คือ อาจารย์ลักกพัฒน์  งามเอก  ผู้ช่วยคณบดี  คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ดร.จิรภัทร  รวีภัทรกุล  อาจารย์คณะจิตวิทยา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   การบรรยายครั้งนี้ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางจิตวิทยา ความเที่ยงของการวัด  ความตรงของการวัด  เกณฑ์ปกติวิสัยและคะเเนนมาตรฐาน  และการสร้างเครื่องมือวัดและการสร้างข้อคำถาม


27/08/2019 12:14:14

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube