มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

เพิ่มความรู้ด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

   คณะพยาบาลศาสตร์จัดการสัมมนาเรื่อง " การประกอบวิชาชีพอย่างไรให้เป็นเลิศ และปลอดภัยจากการฟ้องร้อง" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4    โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายพิเศษ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง  ธีระทองคำ หัวหน้าสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพชุมชน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบอาชีพ ด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตลอดจน การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ อย่างมืออาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยคลายความกังวลและลดปัญหาการร้องเรียนจากเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้  จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตร่มเกล้า


19/11/2019 09:34:00

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube