มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนิติศาสตร์ ความร่วมมือทางวิชาการ กับสำนักงานศาลปกครอง

                     ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และคุณสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา

                   ทั้งนี้ ได้มี ศาสตราจารย์พรชัย สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และนายยุทธนา ศรีตระกูล รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง พร้อมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมทั้งร่วมประชุมหารือกรอบกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

 


02/03/2022 09:45:52

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube