มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

พิธีมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่5

                 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดพิธีมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 

                พิธีมอบแถบหมวก และเข็มสถาบัน เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลอย่างสมบูรณ์แบบ มีความพร้อมในการรับผิดชอบและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วย มีความตะหนักต่อวิชาชีพการพยาบาลอย่างภาคภูมิใจ และถือว่าเป็นวันเริ่มต้นสู่เส้นทางสายวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ จัดเมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565


19/05/2022 09:27:20

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok