มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ผศ.อรรณพ พลชนะ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น จาก สสอท

               คณะผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ พลชนะ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประเภทนักวิจัย ระดับดีมาก (Outstanding) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ 

              โดยมี ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นผู้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 วิทยาเขตพัฒนาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

 


17/01/2023 14:39:29

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok