มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH)

            นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ Industrial University of Ho Chi Minh City (IUH) เดินทางแลกเปลี่ยนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย Industrial University of Ho Chi Minh City เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา


02/03/2023 15:59:15

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok