มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดกิจกรรม Workshop เตรียมความพร้อมการพัฒนาการเรียนการสอน ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome – Based Education : OBE) กลุ่มที่ 1 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรม Workshop ดังกล่าวมหาวิทยาลัยมีแผนการจัด อย่างต่อเนื่อง จัด ณ ห้องประชุมเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566


24/05/2023 15:25:28

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok