มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณาจารย์นักศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมร่วมงาน“งานดนตรีไทยอุดมศึกษา” ครั้งที่ 46

คณาจารย์ นักศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรมร่วมงาน“งานดนตรีไทยอุดมศึกษา” ครั้งที่ 46 "ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏุสุราษฎร์ธานี"

         คณาจารย์ นักศึกษาจากศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนิน “งานดนตรีไทยอุดมศึกษา” ครั้งที่ 46 "ศรีวิชยคีตา ปัญญาสมวรรษราชภัฏุสุราษฎร์ธานี"  โดยมีสถาบันเข้าร่วมงานทั้งหมด 65 สถาบัน ในปีนี้ มีคณาจารย์ และนักศึกษาจากเกษมบัณฑิต ร่วมบรรเลงวงดนตรีไทยในวงทรง โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกอบด้วย

1) นายภูวดล  ทองทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ / บรรเลงระนาดเอก
2) น.ส.อรวรรณ  ศิริสาคร  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  / บรรเลงฆ้องวงใหญ่ 
3) น.ส.กนกวรรณ  ศิริสาคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  /บรรเลงฆ้องวงเล็ก
4) นายอนุชา  ขวัญทำดี คณะนิติศาสตร์ / สีซอด้วง
5) น.ส.กาจฐา ขันขาว  บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์  / ขับร้อง 
นอกจากนี้ ยังมีครูดนตรีไทยที่เข้าร่วมบรรเลงดนตรีและขับร้องร่วมกับพระองค์ท่านร่วมกับในเพลง “โหมโรงไอยเรศ” 3 ท่านคือ
1) ดร.ปรภัสร์  มาสะอาด จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป บรรเลงซอสามสาย
2) ครูสมพร  เกตุแก้ว จากศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บรรเลงซอด้วง
3) อาจารย์กาญจน์ศิษฏ์  ผูกแพทาย อ.พิเศษสอนเครื่องเป่าวงดนตรีไทยของศูนย์วัฒนธรรม  บรรเลงระนาดเอก  


งานดนตรีไทยอุดมศึกษา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ  สร้างความตระหนักคุณค่าของดนตรีไทยมรดกวัฒนธรรมชาติ   และในครั้งต่อไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะเป็นเจ้าภาพงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 47


10/08/2023 12:17:50

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok