มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้าพบอธิการบดี

        คณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัย Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าพบดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี  ดร.ศศิธร สุวรรณดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และคณาจารย์ ในโอกาสที่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เข้าศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต


14/08/2023 14:38:53

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok