มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข

   เมื่อวันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2562  ผู้บริหารคณะ หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  และสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ได้เข้าร่วมอบรม กับทาง CP all  ในหัวข้อ ทักษะการทำงานเป็นทีม Harmony – Premium ด้วยศาสตร์แห่งความสุข ที่ สวนนงนุช  พัทยา  ซึ่งบรรยากาศภายในการอบรมเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้การทำงานข้ามสายงาน กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการไปด้วยความราบรื่น และผู้เข้าร่วมการอบรมได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตเชิงรุก มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 


20/02/2019 10:07:47

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok