มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ต้นแบบดวงประทีปแห่งเกษม เท่าทัน 4.0

 

   อาจารย์ต้นแบบดวงประทีปแห่งเกษม ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนสอน  เตรียมพร้อมนักศึกษาเท่าทันโลก 4.0 เสนอโครงการพัฒนาโปรแกรม courseware เพื่อการเรียนรู้และการเข้าถึงบทเรียนของนักศึกษาในรูปแบบใหม่ให้เรียนรู้ เข้าถึง ในโลกปัจจุบัน เข้ารับรางวัลจาก ศ. ดร. ปรัชญา  เวสารัชช์ อุปนายก สภามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี โดยมี ดร.อธิศ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ รศ. ดร. อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง นำอาจารย์เข้ารับรางวัลเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนต่อไป

       อาจารย์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ 

1. ดร. ศักดิ์ชาย รักการ บัณฑิตวิทยาลัย

2. ดร. รจนา พึ่งสุข คณะนิเทศศาสตร์

3. อ. บริรักษ์ บุญยรัตพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์

4. ผศ. สง่า สงค์เมือง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. อ. กรด สองเมือง คณะบริหารธุรกิจ

6. อ. ชัยทัศน์ มีศรี สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน


 

 


17/02/2020 15:41:14

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube