มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ

   ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่14-15 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาผู้สูงอายุ บางละมุง จ.ชลบุรี

 


26/02/2020 11:25:24

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok