มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
คณะผู้บริหาร
อธิการบดี

อธิการบดี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี

รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า

รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า

อาจารย์อำนวย อังกาบสี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดร.อธิศ สุวรรณดี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล


ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา

รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ศรัณย์ สายฟ้า

ผู้ช่วยอธิการบดี<br><span style=font-size:15px><b>ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง</b></span>

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

ดร.อติพล สุวรรณดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ภัทราพร ทองเฉลิม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ดร.ศศิธร สุวรรณดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์นำพล แฉ่งพานิช

เลขานุการมหาวิทยาลัย

เลขานุการมหาวิทยาลัย


ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต<br>สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

รศ.ดร.ณัฐพล ขันธไชย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต<br>สาขาวิชาจิตวิทยา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยา

ศ.ดร.ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต<br>สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ผศ.ดร.สุดสันต์ สุทธิพิศาล

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร

ดร.กรกช แสนจิตร

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

ดร.ศักดิ์ชาย รักการ

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล

ผู้อำนวยการ<br>หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต<br>สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่

ผู้อำนวยการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สมัยใหม่

ดร.สุภาวรรณ แก้วป้องปก


คณบดี
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี

คณบดีคณะนิติศาสตร์

คณบดีคณะนิติศาสตร์

ศาสตรา​จารย์พรชัย สุนทรพันธุ์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ธนา ศิริจันทร์สว่าง

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

-ว่าง-

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์

คณบดีคณะจิตวิทยา

คณบดีคณะจิตวิทยา

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

ดร.เมธา เกตุแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ดร.มนตรี ธีรธรรมพัฒน

รักษาการผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

รักษาการผู้อำนวยการโครงการหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

อาจารย์ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ


ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผศ.ดร.จิราทัศน์ รัตนมณีฉัตร

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ

ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายสาธารณะและการจัดการ

ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล

ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร

ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร

ดร.เจษฎา อังกาบสี

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

อาจารย์สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร

รักษาการผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร

อาจารย์บุญญาพร มารุ่งเรือง

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน

-ว่าง-

ผู้อำนวยการ<br>ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ

ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

-ว่าง-

ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขัน<br>ด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขัน

ด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

-ว่าง-
ผู้อำนวยการ<br>สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี

ผู้อำนวยการ
สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี

ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์ E-Learning

ผู้อำนวยการศูนย์ E-Learning

ดร.กรีชา ภู่ไพบูลย์


หัวหน้าส่วนงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

รักษาการหัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

อาจารย์หวัน วงศ์แก่นท้าว

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

อาจารย์ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล

หัวหน้ากองการเงิน

หัวหน้ากองการเงิน

อาจารย์อิสรา สมทรง

หัวหน้ากองการบัญชี

หัวหน้ากองการบัญชี

ว่าง

หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน

หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน

อาจารย์โสภนา ทิพยมนตรี์

หัวหน้ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

หัวหน้ากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

อาจารย์วุฒิ นิ่มพาณิชย์

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

อาจารย์สุรีย์ พรมลี

หัวหน้ากองการพิมพ์

หัวหน้ากองการพิมพ์

อาจารย์มาเล็ก อารีย์สมานี

หัวหน้ากองยานพาหนะ

หัวหน้ากองยานพาหนะ

อาจารย์สุธี สากลวารี

หัวหน้าฝ่ายกีฬา

หัวหน้าฝ่ายกีฬา

อาจารย์สมเดช โอบอ้อม

หัวหน้าฝ่ายวินัย

หัวหน้าฝ่ายวินัย

อาจารย์อำนวย ไกรทอง

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ

หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ

อาจารย์วรินทร ปิ่นทอง

หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ

หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ

อาจารย์สมสมัย เจริญสุข


Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok