มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา (ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์)

   เพศ
หญิง - ชาย  
   อายุ
ไม่เกิน 35 ปี
   วุฒิการศึกษา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป , การตลาด , และสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- สามารถปฎิบัติงานล่วงเวลาได้
- หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
   ภาระหน้าที่
- งานสารบรรณ
- งานสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร
- งานการเงินและพัสดุ
- ประสานงานองค์กรภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องการจัด โครงการฝึกอบรมและกิจการเพื่อสังคม
- งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ , สื่อโซเชียลมีเดีย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 
รับสมัครด่วนถึงภายในวันที่ 9 มีนาคม 2562

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube