Kasem Bundit University
รอบรั้วเกษม

KBU SPORT POLLคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย พุทธศักราช 2562ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอาจารย์ภณ ใจสมัคร ร่วมประเมินผลการดำเนินโครงการ เครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบนอ.นภาพร อยู่ถาวร และนักศึกษาคณะจิตวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยอ.ดร.เจษฎา อังกาบสี และคณะ เข้าร่วมฟังการบรรยายวิชาการ เรื่อง ยกระดับการสื่อสารในองค์กร ด้วยเเนวคิด OKRs สานสัมพันธ์สร้างสรรค์วิชาการทักษะการปฏิเสธ และ Self-assertionสานเป้าหมาย การมองโลกในเเง่ดี และการเคารพคุณค่าในตนเองการจัดการอารมณ์ และการสร้างความสุขม.เกษมบัณฑิต จับมือ การกีฬาแห่งประเทศไทย พัฒนากีฬาชาติเตรียมความพร้อมเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และ ธนาคารออมสิน เปิดห้อง GSB Innovation Club ธนาคารออมสินจับมือ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตพัฒนากีฬาชาติ
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube