มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กำหนดการรับสมัคร

วันเปิดเทอม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน
เปิดภาคเรียน
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สมัครเรียน รุ่นที่ 1)
summer (ทดลองเรียนรุ่น1)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 2567
เปิดเรียนวันพุธที่ 17 เมษายน 2567
ภาคการศึกษาที่ 1/2567 (สมัครเรียน รุ่นที่ 2)
รับสมัครเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 มิถุนายน 2567
เปิดเรียนวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. 2567


  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่า
  - สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า โดยสามารถ เทียบโอนหน่วยกิตจากสถานศึกษาที่ได้เคยศึกษามาแล้ว
  หลักฐานการสมัครเรียน
  1. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  4. สำเนาผลการสอบ TCAT / TPAT 1 หรือ 3
  (เฉพาะผู้สมัครคณะพยาบาล)
  5. ต้นฉบับคู่สัญญากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาจากสถาบันเดิม (เฉพาะผู้ประสงค์ขอกู้ต่อเนื่อง)
  กรณีเทียบโอน
  1. สำเนาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 ฉบับ
  2. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม จำนวน 2 ฉบับ

อัตราค่าลงทะเบียน
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)
 • วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.02-320-2777 ต่อ 1403, 1453 | 062-442-2060
 • วิทยาเขตร่มเกล้า โทร. 02-904-2222 ต่อ 2103, 2105 | 062-442-2061

ติดต่อสมัครเรียน
ศูนย์ให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC)

วิทยาเขตพัฒนาการการหรือวิทยาเขตร่มเกล้า

ทุกวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สนใจติดต่อ

วิทยาเขตพัฒนาการ โทรศัพท์ 02-320-2777 ต่อ 1401, 1402 | 062-442-2060

วิทยาเขตร่มเกล้า โทรศัพท์ 02-904-2222 ต่อ 2104, 2105 | 062-442-2061


Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok