มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ระเบียบและข้อบังคับ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการกำหนดใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
  3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยัมระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
  4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการจัดสรรทุน และการบริหารกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒
  5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการศึกษาระดับการประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๒
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๒
  7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย
  8. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ว่าด้วยธรรมาภิบาล จริยธรรม และการตรวจสอบ พ.ศ.2564 


Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok