มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สภามหาวิทยาลัย

อาจารย์เกษม สุวรรณดี
นายกสภามหาวิทยาลัยกิตติคุณและผู้ก่อตั้ง
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
 • ผู้อำนวยการเกษมพิทยา
 • ประธานกรรมการ บริษัทเกษมพาณิชย์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทเกษมบัณฑิต จำกัด
ศาสตราภิชาน ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
คุณวุฒิ
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(พ.ศ.2504)
 • M.B.A. Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2508)
 • ประกาศนียบัตร Controllership Syracuse University, U.S.A. (พ.ศ.2507)
 • M.S. (Agr.Econ) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)
 • M.S. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2514)
 • Ph.D. (Bus.) University of Wisconsin, U.S.A. (พ.ศ.2515)
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
 • กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ศาสตราพิชาน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ
 • กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • ประธานกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา เวสารัชช์
คุณวุฒิ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการทูต (เกียรตินิยม) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโททางการทูต (ร.ม.) (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • M.A. (International Relations) มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ในวอชิงตัน ดี.ซี.
 • Ph.D. (Political Science) มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอิลลินอยส์ ในรัฐอิลลินอยส์
ประวัติหน้าที่การงาน
 • กรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรังสิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 • ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา (สปศ.)
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • ประธานกรรมการประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • รักษาการประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ,ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, วิทยาการจัดการ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • อนุกรรมการสำนักงานเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุณหจินดา
คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Finance) Florida International U., U.S.A.
 • M.S. (Finance) Florida International U., U.S.A.
 • บช.บ. (การบัญชี) (เกียรตินิยม อันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ศาสตราจารย์ สาขาวิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ราชบัณฑิตยสภา
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจและสังคม สภาวิจัยแห่งชาติ
 • อนุกรรมการวินิจฉัยการครอบงำกิจการ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ประธานกรรมการ บริษัท พรีเมียร์แทงค์คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการ บริษัท มูฟฟาสท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คอปเปอร์ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา
คุณวุฒิ
 • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2519)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2523)
 • เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย (2524)
 • Ph.D. Political Science (Public Finance Administration), Northern Illinois University, De Kalb, Illinois, USA. (2534
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ศาสตราจารย์ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
 • คณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสังคมศาสตร์ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
 • กรรมการสภาพัฒนาการเมือง
 • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
 • กรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจทางการคลังธนาคารโลก
 • อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานจังหวัดสตูลและสุพรรณบุรี
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล
คุณวุฒิ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ศาสตราจารย์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย สวนดุสิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
 • กรรมการสภาวิทยาลัยทองสุข
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร) กระทรวงอุดมศึกษาฯ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(อยู่ระหว่างรอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
 • อนุกรรมการด้านกฎหมายกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ
 • ประธานสาขากฎหมายและการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท ยูนิคแอนด์ยิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพรทิพย์ โลห์วีระจันทรัตนปรีดา
 • กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสภาสายผู้แทนคณาจารย์ประจำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานสภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประธานสาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณทิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการอิสระ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย)
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ บริษัทลอกซ์เล่ย์ไวเรส
ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริ้วรุจา
คุณวุฒิ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ที่ปรึกษาสภาวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมการการกำกับดูแลระดับบัณฑิตศึกษา สจล.
 • ที่ปรึกษาอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สจล.
 • ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • กรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
 • ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สจล.
ศาสตราจารย์วิทวัส รุ่งเรืองผล
คุณวุฒิ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • ประธานกรรมการตัดสินผลงานโฆษณา Ad That Work สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
 • คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • กรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการบริหารบริษัท มาร์เก็ตติ้งมูฟ จํากัด
 • ที่ปรึกษาและกรรมการตัดสินรางวัล Thailand Zocial Awards
 • หัวหน้าโครงการวิจัยโครงการสังเคราะห์และบูรณาการงานวิจัยมุ่งเป้า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • กรรมการมูลนิธิ สํานักงานพัฒนาตลาดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ขึ้นทะเบียนนักวิจัยแห่งชาติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • คอลัมน์นิสต์ นิตยสารการตลาด Marketeer
รองศาตราจารย์ พรชัย สุนทรพันธุ์
คุณวุฒิ
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2507
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาโททางกฎหมายเปรียบเทียบ จาก Southern Methodist University, U.S.A พ.ศ. 2513
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายเปรียบเทียบ (Cert. International & Comparative Law) South Westhern Legal Foundation U.S.A. พ.ศ. 2513
 • สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น ๓๙ ปี พ.ศ. 2540 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 • ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2545
ประวัติหน้าที่การงาน
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้ทรงคุณวุฒิ
 • รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตและบริการชุมชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการร่างกฎหมายคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
 • กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการการประปานครหลวง
 • กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • กรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย
 • กรรมการในคณะกรรมการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (กพศ.)
 • สมาชิกวุฒิสภา
 • คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • คณะกรรมการการวิจัยและพัฒนา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยทนายความ
 • คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์
คุณวุฒิ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • บรรณาธิการและผู้อำนวยการโครงการ Nida Business Journal
 • รองศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำ และอดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • กรรมการ/ผู้บริหาร/นักวิเคราะห์หลักทรัพย์/ที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน เช่น บริษัทหลักทรัพย์ สมาคมวิเคราะห์หลักทรัพย์ สมาคมค้าทองคำ สถาบันฝึกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประธานคณะกรรมการ บริษัท เอสพีเอส อินเตอร์เทค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจตาแบค จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ปัญจวัฒนา พลาสติก จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการตรวจสอบบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และวาณิชธนากร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มิตรไทยยูโรพาร์ทเนอร์ จำกัด
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอ็บซอร์แบนท์ จำกัด (มหาชน)
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร.ประจิต หาวัตร
คุณวุฒิ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงานไชยยศ
 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผู้อำนวยการ โครงการร่วมผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ ในคณะกรรมวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายวุฒิชัย สิงหมณี
คุณวุฒิ
 • ปริญญา ตรี วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัย FEATI, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
ประวัติหน้าที่การงาน
 • อธิบดีกรมการบินพลเรือน
 • กรรมการบริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด (TAI)
 • กรรมการสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • กรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคมนาคมด้านการขนส่งทางอากาศ วุฒิสภา
 • คณะกรรมการพัฒนาท่าอากาศยานนครราชสีมา เขตอุตสาหกรรมการบิน และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พ.ศ.2508
 • B.S. in Ed. (HONS.) Northern Illinois University สาขาการประถมศึกษา พ.ศ.2512
 • M.S. in Ed. Northern Illinois University สาขาหลักสูตรและนิเทศการสอน พ.ศ.2514
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2522
 • Ph.D. Illinois State University สาขาการอุดมศึกษา พ.ศ.2538
 • หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ.2539
ประวัติหน้าที่การงาน
 • อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัย
 • กรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา
 • กรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
 • นายกสมาคมสมาพันธ์การศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมเกียรตินิยมการศึกษาแห่งประเทศไทย
 • นายกสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • เลขาธิการสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริหารโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 • ที่ปรึกษาโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์
ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี B.B.A. (Management) University of Illinois 1973
 • ปริญญาโท M.B.A. (Marketing) Northern Illinois University 1975
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Education Administration and Foundation) Illinois State University 1995
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมพาณิชย์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมบัณฑิต จำกัด
ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
คุณวุฒิ
 • ปริญญาตรี B.B.A. (Accounting) Assumption University, Bangkok Thailand
 • ปริญญาโท M.A. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Economics) Southern Illinois University at Carbondale, U.S.A.
ประวัติหน้าที่การงาน
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • กรรมการความลับทางการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการชุดต่างๆ ในสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • กรรมการในคณะอนุกรรมการด้านการประกันและยกระดับคุณภาพอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 • เลขาธิการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
 • ประธานคณะอนุกรรมการการผลิตด้านการอุตสาหกรรม สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok