มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

นิเทศศาสตร์รับ 2 รางวัลประกวดภาพถ่าย

   นักศึกษานิเทศศาสตร์ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท Combination pack shot และรางวัลชมเชย ประเภท Single pack shot ประกอบด้วย
นายชัยวัฒน์ ทุงฤทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ปี 2และนายวรทัต จูงใจ นักศึกษาชั้นปี ที่ 1 สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล(FM) ร่วมกับนางสาวชัญญาณัฏฐ์ สุพัฒน์สิริกุล ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาสาขาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล(MD)  จากการเข้าร่วมการแข่งขันโครงการประกวดถ่ายภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ดอยคำ จัดโดยเครือข่ายนิเทศศาสตร์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ดอยคำและบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงทักษะความสามารถในการสื่อสารภาพถ่ายเพื่องานประชาสัมพันธ์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วม 10 กว่าสถาบัน
 

 


14/03/2019 10:56:57

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube