มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

 เด็กจิตวิทยา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563  

   รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล คณบดีคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2563  พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะจิตวิทยา รับพานดอกไม้จากผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้สามารถนำไปประกอบวิชาชีพ 
       นอกจากนี้ยังมีการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ ห้องเกษมสันนิบาต ชั้น 12 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563


 


25/09/2020 08:26:07

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube