มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น - นักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ปี 64

ม.เกษมบัณฑิต คว้า 2 รางวัล บุคลากรดีเด่น - นักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ปี 64
      ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Excellence) กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ และ นายพัสกร ใจราช คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทศิลปวัฒนธรรมดีเด่น พร้อมจัดงานพิธีมอบรางวัลบุคลากรและนักศึกษาดีเด่น สสอท. ประจำปี 2564 ผ่านการบันทึกจัดทำเป็น Clip VTR
โดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดสถาบันสมาชิกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ นักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนวิชาการ ตลอดจนสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังคมและประเทศชาติ และเชิดชูเกียรตินักศึกษาและบัณฑิตของสถาบันสมาชิก ที่มีผลงานดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่วงการอุดมศึกษาเอกชน


18/11/2021 11:08:12

Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube