มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์จิรนนท์ พุทธา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม

   อาจารย์จิรนนท์  พุทธา เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม "สิ่งแวดล้อม 2562:วิกฤติหรือโอกาสด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม" จัดโดย คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ: กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย จังหวัดสระบุรี"


27/08/2019 08:19:30

Facebook

X

Line

Instagram

Youtube

TikTok