Loading…

ค้นหา ค้นพบ แล้วเจอ

แล้วจะรู้จักเรามากขึ้น

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์

เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์

 

ปรัชญา

 คณะศิลปศาสตร์ ยึดหลักการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพด้วยความโปร่งใสเน้นคุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักศึกษามหาวิทยาลัยและสังคมโดยรวม

 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพบริการ มีความชำนาญในเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

 

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะที่เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ติดอันดับ 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทยที่มีสาขาวิชามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคเอเชีย (Asian Recognition) มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ทางเลือกให้กับสังคม มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (Proactive Practitioner) สามารถทำงานในสังคมพลวัตและประชาคมอาเซียน

 

พันธกิจ

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต มีความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพแก่อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณชน มีความมั่นคง ความปลอดภัยและธำรงวัฒนธรรมของสังคม
  2. บัณฑิตมีความรู้พื้นฐานทั่วไปในเนื้อหาวิชาในสาขาวิชาที่เรียน รวมถึงวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศที่จำเป็นในระดับที่พอเพียง และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพของตน
  3. ส่งเสริมการใช้สติปัญญาในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์และการวิจัยที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการแก่สาธารณชน
  4. บัณฑิตสามารถนำวิชาดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ และเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพตามความถนัด และความมุ่งหมายของตน
  5. บัณฑิตที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร สำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคมที่ตนอาศัยอยู่และเกี่ยวข้อง