Kasem Bundit University
ข่าวสารและกิจกรรม

Workshop การจัดทำหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ OBE กลุ่มที่ 1นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คว้ารางวัล การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษค่ายการบิน #DEK66โครงการ “เกษมสร้างสุข”รับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการหลักสูตร หลักธรรมมาภิบาลและนวัตกรรมการโค้ชสำหรับบุคลากรภาครัฐสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดอบรมให้หลักสูตร Nurses’ aides (NA) โรงเรียนปิยะมินทร์คณารักษ์สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดหลักสูตรฝึกอบรม CRM (Crew Resource Management)สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม AVSEC (Aviation Security Awareness)มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พร้อมเดินหน้าพัฒนาการจัดการศึกษาขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี เข้ารับโล่เกียรติคุณประชาสัมพันธ์ ค่ายการบิน @APDI Campคณะพยาบาลศาสตร์ จัดสัมมนาการพัฒนาองค์กร “สังสรรค์_มุ่งมั่น_พัฒนา”ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มอบของที่ระลึกแด่หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
Facebook

Twitter

Line

Instagram

Youtube

TikTok