Loading…

ผลงานวิจัยนักศึกษา (บทความ) 2566

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ชื่อ นักศึกษา ชื่อเรื่อง
จันทร์เพ็ญ พระสว่าง ความคิดเห็นของผู้ค้าในการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรี ธนากร  วิเวกอรุณ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 ฉลอง เดชสม คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
พงศ์พิสุทธิ์ ผิวขาว ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ญาณิศชา ภควัตเกศกุล คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
กำธร เขมาภิรักษ์ ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร