Loading…

ผลงานวิจัยนักศึกษา (บทความ) 2566

บทความนักศึกษา

ปีการศึกษา 2566

ชื่อ นักศึกษา ชื่อเรื่อง
จันทร์เพ็ญ พระสว่าง การรจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ว่าที่ร้อยตรี ธนากร  วิเวกอรุณ ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 ฉลอง เดชสม คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการในสถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพมหานคร
พงศ์พิสุทธิ์ ผิวขาว ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพหลโยธิน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ญาณิศชา ภควัตเกศกุล คุณภาพการให้บริการของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
กำธร เขมาภิรักษ์ ปัจจัยที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
นายชาญณรงค์  คงคาลัย ประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
นายไฟซอล  มะลี การพัฒนาสมรรถนะของนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศในการแข่งขันของนักกีฬาฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทย 
นางสาวณัฐฐิกา  โอภากุล คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการและบุคลากรฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
นายนเรศร์  ฉิมมาฉุย ความรู้ความเข้าใจในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ของประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
นายธนวัฒน์ วรพัฒน์ ผลกระทบที่ประชาชนได้รับจากการจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์
บนทางเท้าในพื้นที่เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
นางสาวดาวใจ  ปีนะกาตาโพธิ์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน ในการจัดทำแผนชุมชน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
นายสมประสงค์  ปิ่นแก้ว ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
นายณรงค์ศักดิ์  วิงวอน การบริหารจัดการด้านการเตรียมทีมฟุตซอลอาชีพทีมชาติไทย
นายภานุรัตน์  โอฬาร คุณภาพชีวิตการทำงานและความมั่นคงในอาชีพของนักกีฬาฟุตซอล ทีมชาติไทย 
นายสราวุท  ผลาพฤกษ์ แรงจูงใจในการตัดสินใจเล่นกีฬาฟุตซอลอาชีพของนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติไทย 
นางสาวศศิกานต์  ทองดี การเตรียมความพร้อมของทีมฟุตซอลหญิง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 พ.ศ. 2567 
นายธนกร สารการ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว