โครงการ สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2559


หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและคณะกรรมการนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ "สานสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคีทำดีเพื่อสังคม" ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำความดีเพื่อสังคม และได้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ สอดคล้องกับการพัฒนาคุณลักษณะของมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งได้จัดกิจกรรม ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท จ.สมุทรสาคราม โดยมีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา


ดูภาพเพิ่มเติม...

ข่าววันที่ : 08/09/2016