ยินดีต้อนรับ

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

     เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะของนักวิชาการและนักวิชาชีพทางการจัดการอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเที่ยวที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ สามารถใช้ทักษะในการวิเคราะห์ การเรียนรู้ด้วยตนเองรวมทั้งการประยุกต์ใช้ทักษะด้านการวิจัย เพื่อพัฒนาการทำงานด้วยวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ