โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภายใต้หัวข้อ Information Security Awareness


โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามทางไซเบอร์”

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง R2518 อาคารเกษมนครา วิทยาเขตร่มเกล้า

วิทยากรโดย คุณอวิรุทย์ เลี้ยงศิริ รองประธานอาวุโส บริษัท Bay Computing Co., Ltd.

เพื่อให้นักศึกษาตระหนักและรู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์และเรียนรู้แนวทางป้องกันภัยทางสารสนเทศ ภายใต้หัวข้อ Information Security Awareness เป็นสาระสำคัญของผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 

ดูรูปเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 07/10/2016