คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี การศึกษา 2559 ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนน 4.38 จากระดับคะแนนเต็ม 5


   วันพฤหัสบดี 17 สิงหาคม 2560 คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559  "ผลการประเมินคุณภาพคณะจิตวิทยา อยู่ในระดับดีื คะแนน 4.38 จากระดับคะแนนเต็ม 5"

ข่าววันที่ : 22/08/2017