คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

อธิการบดี

ดร.วัลลภ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.สุวัฒน์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า...

รองอธิการบดีวิทยาเขตร่มเกล้า

อ.อำนวย อังกาบสี
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล...

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ดร.อธิศ สุวรรณดี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี...

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

รศ.สุธรรม พงศ์สำราญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ดร.ศรัณย์ สายฟ้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง

อ.อติพล สุวรรณดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

อ.ศศิธร สุวรรณดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ...

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อ.ภัทราพร ทองเฉลิม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย...

รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ...

รักษาการคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์...

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
คณบดีคณะนิติศาสตร์...

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์

รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
คณบดีคณะศิลปศาสตร์...

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ดร.พนิดา ชื่นชม
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์...

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์...

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ
คณบดีคณะจิตวิทยา...

คณบดีคณะจิตวิทยา

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา...

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผศ.ดร.เฉลิม ชัยวัชราภรณ์
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์...

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต...

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ผศ.อิงอร ตั้นพันธ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรม...

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการงานวิศวกรรม

ดร.ศักดิ์ชาย รักการ
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต...

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร...

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการสื่อสาร

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)...

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ)

ดร.สุวัฒน์ วงศ์สินศิริกุล
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ...

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี
เลขานุการมหาวิทยาลัย...

เลขานุการมหาวิทยาลัย

อ.ชัยยศ สายฟ้า
ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล...

ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ที่ปรึกษาสำนักวิจัย...

ที่ปรึกษาสำนักวิจัย

ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร...

ผู้อำนวยการสำนักบุคลากร

ดร.เจษฎา อังกาบสี
ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ...

ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศ

อ.สุพรรณชัย ปัณฑวนันท์
ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ...

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนานาชาติ

อ.เอื้องพร เป้าพุคา
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์...

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์

รศ.บรรจง โกศัลวัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร...

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบรรณสาร

อ.บุญญาพร มารุ่งเรือง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้...

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้

อ.สิทธิพร ยอดนิล
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ...

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ

ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา...

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา

รศ.ดร.ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ...

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขานโยบายสาธารณะและการจัดการ

รศ.ดร. ณัฐพล ขันธไชย
รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ...

รักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

อ.ชัยศักดิ์ จิตต์เจริญ
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว...

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

ดร.เฉลิมเกียรติ เฟื่องแก้ว
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน...

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน

ดร.เมธา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต...

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

รศ.ดร.ประสาน บุญโสภาคย์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต...

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต

ผศ.ดร.สุเทพ เดชะชีพ
ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา...

ผู้อำนวยการศูนย์อิสลามศึกษา

รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม...

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม

รศ.ดร.โกวิทย์ ขันธศิริ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน...

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

รศ.ดร.รัญจวน คำวชิรพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป...

ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อ.นุชยาพรรณ วงษ์ศรีษะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน...

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพชีวิตและการทำงาน

รศ.ไพบูลย์ เทวรักษ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา...

ผู้อำนวยการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ว่าที่ ร.ต.อ.ดร.วิกรม พนิชการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ...

ผู้อำนวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี...

ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรี

ดร.วีระพัฒน์ กฤตธนาทิพย์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย...

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิจัย...

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

ผู้อำนวยการศูนย์ E-Learning...

ผู้อำนวยการศูนย์ E-Learning

ดร.กรีชา ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์...

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริการ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์:ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร
หัวหน้ากองการเงิน...

หัวหน้ากองการเงิน

อ.อิสรา สมทรง
หัวหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา...

หัวหน้ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา...

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ...

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์...

หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์

อ.ผ่องพรรณ พันเลิศวงศ์สกุล
หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา...

หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษา

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์...

หัวหน้าฝ่ายออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ...

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

อ.วุฒิ นิ่มพาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายกีฬา...

หัวหน้าฝ่ายกีฬา

อ.สมเดช โอบอ้อม
หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน...

หัวหน้ากองตรวจสอบภายใน

อ.โสภนา ทิพยมนตรี
หัวหน้ากองบัญชี...

หัวหน้ากองบัญชี

อ.นฤพร อารยตานนท์
หัวหน้ากองการพิมพ์...

หัวหน้ากองการพิมพ์

อ.มาเล็ก อารีย์สมาน
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ...

หัวหน้าฝ่ายพัสดุและจัดซื้อ

อ.สุรีย์ พรมลี
หัวหน้ากองยานพาหนะ...

หัวหน้ากองยานพาหนะ

อ.สุธี สากลวารี
หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ...

หัวหน้าสำนักประกันคุณภาพ

อ.สมสมัย เจริญสุข