ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สถาปนาขึ้นโดยคณะผู้บริหารการศึกษา ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามาก่อน โดยจัดตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา เมื่อปี พ.ศ.2503 เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 และต่อมาจัดตั้งโรงเรียนเกษมโปลีเทคนิคในปี พ.ศ. 2511 เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การจัดการ การเงิน การธนาคาร การตลาด การเลขานุการ และคอมพิวเตอร์ มีนักเรียน และนักศึกษาประมาณ 7,500 คน ต่อมาปี พ.ศ. 2528 ด้วยอุดมการณ์และปณิธานที่จะจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงได้จัดตั้ง “วิทยาลัยเกษมบัณฑิต” ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530

ปี พ.ศ. 2530 วิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดสอนเป็นปีแรกมี 2 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิติศาสตร์ มีนักศึกษารวมกันเพียง 97 คน แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไกลของคณะผู้บริหารวิทยาลัย จึงพัฒนาการศึกษาจนก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับขยายคณะ และสาขาวิชาเพิ่มมากขึ้นตลอดจน กระทั่งปี พ.ศ.2536 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต”

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์-วีดิทัศน์ และสาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบิน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจัดการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาตรี เปิดสอน รวม 10 คณะ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะจิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพยาบาลศาสตร์ และ 1 สถาบัน ได้แก่ สถาบันพัฒนาบุคลากร การบิน และระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 หลักสูตร ได้แก่ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการอุตสาหกรรมการบิน ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และด้านการจัดการโรงแรม โดยมีหลักการ/เป้าหมายพื้นฐาน 3 ประการ ที่เน้นความมี คุณค่า คุณธรรม และคุณประโยชน์

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีดังนี้

1.เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีความรับผิดชอบต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ธำรงรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสังคมไทย และวัฒนธรรมอันดีของชาติ ให้รู้จักเคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของตนต่อไป

2.พื่อให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถสูงในสาขาอาชีพต่างๆ ให้ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักค้นคิด นำความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาใช้ในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรอบคอบ มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการเข้าร่วมแก้ไข และสร้างสรรค์ตนเอง อีกทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาค้นคว้าวิทยากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตน สามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

3.เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง มุ่งพัฒนาคุณภาพประชาชนโดยทั่วไป ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และให้ผู้ที่ประกอบอาชีพได้มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนวิทยฐานะ

4.เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐในการศึกษา เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐที่ประสงค์ให้ภาคเอกชน เข้ามามีส่วนช่วยรัฐจัดการศึกษาและพัฒนาประเทศดังระบุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

5.เพื่อให้มีการค้นคว้า วิจัย และเป็นสื่อนำความก้าวหน้าต่างๆ ไปสู่สังคมและให้การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนเพื่อเป็นการรับใช้ และสร้างประโยชน์ต่อชุมชนโดยตรง

ปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต “จุดแสงสว่างแห่งปัญญาระดับอุดมศึกษา เพื่ออนาคตที่สดใสของนักศึกษา” และด้วยความปรารถนาอันมุ่งมั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตจะปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ด้วยการประสาทศิลปวิทยาการ การวิจัย ค้นคว้า การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพียบพร้อมด้วยปณิธาน ๓ ประการ

 • คุณค่า ประกอบด้วยศิลปวิทยา สามารถคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ
 • คุณธรรม ประกอบด้วยจริยธรรม มโนธรรม เคารพต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
 • คุณประโยชน์ ประกอบด้วยความเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อสร้างและพัฒนาสังคม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้

คณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน

คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)

โลกธุรกิจกว้างไกล โลกการเรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง

เรียนรู้โลกของการเงิน การธนาคาร การตลาดและบริหารธุรกิจ อย่างจริงจัง ลึกซึ้ง ครอบคลุม การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจทั้งระดับท้องถิ่นและ ระดับนานาชาติ ฝึกฝนทั้งในห้องเรียนและโลกภายนอกเพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงจากหน่วยงานธุรกิจต่างๆ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ) Bachelor of Accountancy (B.Acc.)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)
 • สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) Bachelor of Business Administration Program (B.B.A.)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน (ปวส.ทุกสาขา)
 • สาขาวิชาการตลาด (Marketing)
 • สาขาวิชาการจัดการ (Management)
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer)
 • สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking)
 • สาขาวิชาการขนส่งระหว่างประเทศ (International Transportation)
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ (Retail and Franchise Business Management)

คณะนิเทศศาสตร์(Faculty of Communication Arts)

การสื่อสารไร้พรมแดน เปิดโลกจินตนาการไร้ขอบเขต

เรียนรู้การสื่อสารและธุรกิจบันเทิง ภาคทฤษฎีและฝึกฝนจากห้องปฏิบัติงานจริง ในสตูดิโอพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยทั่วถึงจริงจัง เปิดโลกธุรกิจสื่อสารมวลชน และสื่อบันเทิงอย่างเข้าใจจากมืออาชีพและผู้มีประสบการณ์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) Bachelor of Communication Arts Program (B.Comm.Arts.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาสื่อสารการแสดงร่วมสมัย (Contemporary Performing Arts Communication)
 • สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (Film And Digital Media)
 • สาขาวิชาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล (Broadcasting And Digital Media)
 • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations)
 • สาขาวิชาสื่อสังคมออนไลน์และสารสนเทศดิจิทัล (Social Media And Digital Content)
 • สาขาวิชาการโฆษณา (Advertising)

คณะนิติศาสตร์ (Faculty of Law)

การอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ เพื่อสังคมที่สงบสุขของทุกคน

สู่เส้นทางเลือกการรับใช้สังคมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ในอาชีพทางด้านกฎหมาย มุ่งผลิตนักกฎหมายที่มีความรู้ จริยธรรม คุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคม บนพื้นฐานของความยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของสังคม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Law Program (LL.B.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชานิติศาสตร์ (Law)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Faculty of Science & Technology)

โลกของเทคโนโลยี คือ วัฒนธรรมของการเรียนรู้ พัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่า

ก้าวทันการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยี สู่ทางเลือกในการเป็นนักคิดอย่างผู้รู้จริง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program (B.Sc.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (COMPUTER SCIENCE)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

โลกของการท้าทาย ด้วยสาระเหตุผลและความจริง

ศึกษาศาสตร์ของการเรียนรู้ ด้วยเหตุ ด้วยผล และความจริง อย่างมีระบบ ท้าทายโลกของการค้นหาอย่างสร้างสรรค์ สนุกกับการทดสอบ ทดลองในห้องปฏิบัติการเพียบพร้อมอุปกรณ์ และคณาจารย์ที่พร้อมถ่ายทอดทุกขั้นตอน เปิดโอกาสให้เป็นผู้รู้จริงอย่างผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering Program (B.ENG.)

หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง 3 ปี
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (Electronic And Telecommunication Engineering)

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) Bachelor of Industrial Technology Program (B.Ind.Tech.)

หลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่อง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering Technology)
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและความปลอดภัยของอาคาร (Civil Engineering Technology and Building Safety)

คณะจิตวิทยา (Faculty of Psychology)

เรียนรู้การสร้างความสำเร็จในชีวิตด้วยศาสตร์จิตวิทยา

สร้างความสำเร็จในชีวิต ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมของมนุษย์ สามารถใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตและการทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยการนำองค์ความรู้ทางศาสตร์จิตวิทยามาประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Psychology (B.A.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาจิตวิทยา (Psychology)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Faculty of Architecture)

ความคิดกว้างไกล เทคโนโลยีก้าวหน้า ประสานรังสรรค์ เป็นผลผลิตของสังคมไทย

เรียนรู้ พัฒนาความถนัด ความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ อย่างลึกซึ้ง ถึงแก่นแท้ในวิชาชีพ ควบคู่กับความกว้างไกลของเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสมดุล ฝึกฝนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทดสอบ ทดลองในการพัฒนาตัวเองจากบรรดาคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) Bachelor of Architecture Program (B.Arch.)

หลักสูตร 5 ปี
 • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)

หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศป.บ.) Bachelor of Fine Arts Program (B.F.A.)

หลักสูตร 4 ปี และเทียบโอน
 • สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Design)
 • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

คณะศิลปศาสตร์ (Faculty of Liberal Arts)

ลึกซึ้ง เข้าถึง แม่นยำ ฝึกฝนพัฒนาสู่ความสำเร็จของวิชาชีพ

เปิดแนวคิดสมัยใหม่ในธุรกิจบริการอย่างมีชั้นเชิง เข้าถึงแก่นแท้ของศาสตร์และศิลป์ ฝึกฝนในการทำงานจริง เตรียมพร้อมสู่สายงานวิชาชีพตามความถนัด เพียบพร้อมอุปกรณ์และโปรแกรมการเรียนการสอน พัฒนาสู่ความสำเร็จในวิชาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Liberal Arts Program (B.A.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (Hotel Management)
 • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (Tourism Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program (B.A.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาออกแบบแฟชั่น (Fashion Design)
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Business Management)

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (Faculty of Sports Science)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science Program in Sports Science (B.Sc.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (Sport Science)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Sports and Recreation Management for Health (B.A.)

หลักสูตร 4 ปี
 • สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Sport and Recreation Management for Health)

คณะพยาบาลศาสตร์ (Faculty of Nursing Science)

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) Bachelor of Nursing Science Program (B.N.S.)

หลักสูตร 4 ปี

สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน (Aviation Personnel Development Institute (APDI))

 

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (ศศ.บ.) Bachelor of Arts Program in Airline Business (B.A.)

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.) Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)

International Program

Bachelor of Business Administration Program in Aviation Industry Management (B.B.A.)

หลักสูตรระยะสั้น โดยความร่วมมือกับ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) SHORT COURSE

(THE COLLABORATION BETWEEN KASEM BUNDIT UNIVERSITY AND THAI FLIGHT TRAINING CO.LTD. (TFT), WHICH IS UNDER THAI AIRWAYS INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED.)
 • หลักสูตรการเตรียมความพร้อมสำหรับงานบริการบนเครื่องบิน (Preparation Course for Flight Attendants)

INTERNATIONAL PROGRAMS

 

Undergraduate Programs

 • Bachelor of Business Administration in Marketing (B.B.A.)
 • Bachelor of Business Administration in Entrepreneurial Management (B.B.A.)
 • Bachelor of Arts in Hotel Management (B.A.)
 • Bachelor of Arts in English for Communication (B.A.)

Thai Language for foreigners Program

 • Bachelor of Arts in Thai Language for foreigners(B.A.)

Graduate Program

 • Master of Business Administration (M.B.A.)
  • Marketing
  • Management
  • Finance

ในโลกของการแข่งขัน ผู้ที่รู้ลึกซึ้ง คือผู้ที่เป็นต่อ และประสบความสำเร็จในฐานะผู้นำ สร้างโอกาสและทางเลือกของความก้าวหน้า ด้วยคุณภาพ มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับ ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพ ขยายขอบเขตความรู้ พร้อมเพื่อการเป็นผู้นำของสังคมที่มีคุณภาพ

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)

  Master of Business Administration (M.B.A.)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นานาชาติ (บธ.ม.)

  Master of Business Administration (M.B.A.)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล (นศ.ม.)

  Master of Communication Arts in Film-Digital Media (M.A.)
 • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร (นศ.ม.)

  Master of Communication Arts in Innovative Communication Administration (M.A.)
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)

  Master of Public Administration (M.P.A.)
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (วศ.ม.)

  Master of Engineering Program in Engineering Management (M.Eng.)
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)

  Master of Laws Program (LL.M.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ศศ.ม.)

  Master of Arts in Hospitality Industry and Tourism Management (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย์ (ศศ.ม.)

  Master of Arts in Psychology for Human Development (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน (ศศ.ม.)

  Master of Arts Program in Aviation Management (M.A.)
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสมัยใหม่ (ศศ.ม.)

  Master Of Arts In Thai Language To Modern Communication (m.a.)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (ปร.ด. จิตวิทยา)

  Doctor of Philosophy in Psychology (Ph.D. Psychology)
 • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ (ปร.ด.นโยบายสาธารณะและการจัดการ)

  Doctor of Philosophy in Public Policy and Management (Ph.D. Public Policy and Management)
 • หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (ปร.ด. การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว)

  Doctor of Philosophy in Hospitality Industry and Tourism Management (Ph.D. Hospitality Industry and Tourism Management)