ที่ปรึกษาสำนักวิจัย
ศ.ดร.สุพรรณี ชะโลธร

คุณวุฒิ

 • ปริญญาตรี รบ. (รัฐศาสตร์บัณฑิต) สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท M.A. (Political Science) Politics in Asia Northeastern Illinios University, U.S.A.
 • ปริญญาเอก Ph.D. (Doctor of Philosophy ; Political Geography)University of Wisconsin-Milwaukee, U.S.A.

หน้าที่การงานอื่นๆ ในปัจจุบัน

 • อาจารย์บัณฑิตประจำ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • อาจารย์บัณฑิตพิเศษ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กรรมการฝ่ายวิชาการ – สายปัญญาสมาคมฯ
 • รองประธานที่ปรึกษา – มูลนิธิมวลชน กองทัพภาคที่ 1
 • ที่ปรึกษา -สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง
 • ที่ปรึกษา – บริษัทพีซแอนด์เพนท์(ระบบงานภูมิสารสนเทศ)

ประสบการณ์

 • ด้านงานสอน
  • ระดับเตรียมอุดม : โรงเรียนสตรีสันติราษฎร์บำรุง โรงเรียนพานิชยการสันติราษฎร์(2501-2510) โรงเรียนดุสิตพานิชยการ(2517-2519)
  • ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยรามคำแหง(ภูมิศาสตร์และวิจัย)
  • มหาวิทยาลัยมหิดล(ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา(การวิจัยทางภูมิศาสตร์)
 • ด้านงานวิชาการ
  • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำทบวงมหาวิทยาลัย (พิจารณาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตสาขา ภูมิศาสตร์)
  • ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตรจารย์ และรองศาสตราจารย์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

 • นักวิจัยแห่งชาติ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม
 • กรรมการกลาง คณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • ตำรา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี : ภูมิศาสตร์การเมือง ภูมิศาสตร์กลุ่มประเทศสังคมนิยม ภูมิศาสตร์สหภาพโซเวียต
 • ภูมิศาสตร์ประชากร การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์(การออกแบบแผนที่)
 • เขียนร่วม : ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์อนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
 • ปริญญาโท (เอกสารประกอบการสอน) : ระเบียบวิธีวิจัยทางภูมิศาสตร์ ประสบการณ์สนามทาง
 • ภูมิศาสตร์ และประสบการณ์สนามทางภูมิศาสตร์เมือง เทคนิคการทำแผนที่
 • การอ่านภาษาอังกฤษทางภูมิศาสตร์