การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาเอก มีรายละเอียดหลักสูตร มีดังนี้

ระเบียบมหาวิทยาลัย

กำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัตรผู้มีสิทธิ์สมัครเรียน

 • ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 • มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

 • ค่าสมัครสอบ 2,000 บาท
 • เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 80,000 บาท (ภาคฤดูร้อนไม่ต้องชำระเพิ่ม)
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ประมาณ 480,000 บาท
 • วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 2,500 บาท

หลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัคร จำนวน 1 ชุด
 2. สำเนาหลักฐานการศึกษา (ปริญญาบัตรและใบรายงานผลการศึกษา) จำนวน 2 ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
 4. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 5. หนังสือรับรองความสามารถและความประพฤติ ไม่น้อยกว่า 3 คน
 6. โครงงานวิจัยทางจิตวิทยาที่ผู้สมัครสนใจ 1 เรื่อง จำนวน 3 ชุด

Download ใบสมัครเรียน! Download หนังสือรับรอง! Download โครงการงานวิจัย!