การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ ◆ วันที่ 22-31 ม.ค. 2561 ◆มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


ชื่อกิจกรรม : การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์

วันดำเนินกิจกรรม :  วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 31 มกราคม 2561

เวลา : -

สถานที่  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

ข่าววันที่ : 19/12/2017