โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา (สาหรับบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา)


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นวัตกรรมการวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อการพัฒนา (สาหรับบุคลากรในสถาบันการอาชีวศึกษา)

 

 

ข่าววันที่ : 06/06/2018