ขอเชิญปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์


   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์ (นักศึกษา รหัส 60 เข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 และนักศึกษารหัส 61 ทุกสาขาวิชา) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต และบัญชีบัณฑิต เทียบโอนประสบการณ์ ภาคนอกเวลาราชการ
 
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 
วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 11.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 10
วิทยาเขตร่มเกล้า เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องเกษมสันนิบาต อาคารเกษมนครา ชั้น 12 

 

ข่าววันที่ : 07/06/2018