แจ้งการย้ายห้องเรียน ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิตเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (เรียนวันอาทิตย์)


หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตและบัญชีบัณฑิตเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
ภาคนอกเวลาราชการ ย้ายห้องเรียนในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2561 ไปเรียนที่วิทยาเขตร่มเกล้า เนื่องจากวิทยาเขตพัฒนาการ มีการใช้สถานที่ดำเนินการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการแพทย์
ทั้งนี้ จะมีรถมหาวิทยาลัยบริการรับ-ส่ง จำนวน 3 คัน เดินทางออกจากวิทยาเขตพัฒนาการเวลา 8.00 น และรับกลับเวลา 17.00 น.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก
 
ข่าววันที่ : 06/07/2018