ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการมัชฌิมนิเทศ หัวข้อ คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวด้านอาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2556


ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการมัชฌิมนิเทศ
หัวข้อ "คุณธรรมจริยธรรมและการเตรียมตัวด้านอาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2556

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 
เวลา 13.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารเกษมสรรค์ ชั้น 10 วิทยาเขตพัฒนาการ 

 

สนใจสอบถามข้อมูลได้ที่ อ.น้ำฝน บัวทอง 
หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319

ข่าววันที่ : 10/01/2014