สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม “การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรณสาร”


สำนักบรรณสาร ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ ร่วมกิจกรรม “การแนะนำอบรมใช้แหล่งเรียนรู้และการใช้บริการสำนักบรรณสาร”

ประจำปีการศึกษา 2557 รายละเอียดตารางฝึกอบรม Download แบบตอบรับกิจกรรม

ข่าววันที่ : 26/08/2014