ฐานข้อมูลออนไลน์ JSTOR เพื่อทดลองใช้


ฐานข้อมูลของบริษัท JSTOR ทดลองใช้

JSTOR เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าใช้ได้พร้อมกันทางออนไลน์โดยไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ รวบรวมข้อมูลวารสาร เอกสารและวัสดุที่มีคุณค่าทางวิชาการ เพื่อการค้นคว้าและการเรียนการสอน ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ

สามารถเข้าใช้ได้ที่ 
URL : www.jstor.org
ภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2556

ข่าววันที่ : 25/06/2013