กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


 

กำหนดการแจ้งสำเร็จการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม - อังคารที่ 5 มิถุนายน 2558

ขั้นตอนดังนี้

  1. นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์ http://ogr.kbu.ac.th/ ด้วยตนเอง
  2. นำรหัส 7 หลักที่ได้จากการแจ้งจบผ่านเว็บไซต์และรูปถ่ายชุดครุยจำนวน 5 ใบ
    ขนาด 1 นิ้วครึ่ง ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต

หมายเหตุ : สำหรับศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาให้นำเอกสารของกองทุนฯมาให้เรียบร้อย

สำนักทะเบียนและประมวลผล

ข่าววันที่ : 19/05/2015