แนะนำหน่วยงานใหม่!! ศูนย์ให้การช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (Student Assistance and Service Center)


ศูนย์ SASC พร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร การสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษา เช่น การลงทะเบียน การทำบัตรนักศึกษา การเทียบโอนหน่วยกิต การเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา รวมถึงการแจ้งจบขึ้นทะเบียนบัณฑิต ฯลฯ เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ด้วยความรวดเร็ว เต็มใจด้วยมิตรไมตรี

ข่าววันที่ : 04/09/2015