กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง(Transcrip) สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557


กำหนดรับใบรับรองผลการศึกษาฉบับจริง (Transcript) 

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

สามารถติดต่อรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตพัฒนาการ

ได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : โปรดนำจดหมายที่ได้รับ ชำระเงินผ่านธนาคารหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส

ข่าววันที่ : 28/09/2015