KM- การจัดการร้านค้าปลึกท้องถิ่น ปี 2557


ตามที่สาขาวิชาการตลาดร่วมกับบริษัท สยามแมคโคร จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินกิจกรรมจัดร้านค้าปลึกรายย่อยในชุมชนต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสั้นโครงการ ทางสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รวมรวบองค์ความรู้ที่ได้รับมาสรุป่เป็นเอกสารเผยแพร่ตาม เอกสารแนบ นี้

ข่าววันที่ : 07/03/2016