พิธีมอบรางวัลเรียนดี ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555


โครงการพิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2555 กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมเกษมสุวรรณดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 วิทยาเขตพัฒนาการ เวลา 12.00 - 16.00 น.

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติแก่นักศึกษาผู้ได้รับ รางวัลเรียนดีในพิธีมอบรางวัลเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมเกษมสุวรรณดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9 วิทยาเขตพัฒนาการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์น้ำฝน  บัวทอง หน่วยบริการจัดหางาน ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาคารเกษมสรรค์ ชั้น 2 วิทยาเขตพัฒนาการ โทร.0-2320-2777 ต่อ 1319 หรือ 081-134-2776

กำหนดการและข้อปฏิบัติในการเข้าพิธีมอบรางวัลเรียนดี

ข่าววันที่ : 19/08/2013