คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


 1. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
 2. การลงทะเบียนล่วงหน้า
 3. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ด้วยระบบริการการศึกษา
 5. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
 6. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
 7. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
 8. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
 9. การพิมพ์ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 10. สมัครเรียนออนไลน์ 
 11. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 12. การขอหนังสือรับรองออนไลน์ 
 13. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 14. การพ้นสภาพนักศึกษา 
 15. ขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูผลการศึกษาของนักศึกษา 
 16. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ 
 17. ใกล้สอบ 
 18. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน K-Mobile banking plus 
 19. การขอหนังสือรับรองรอสภา 
 20. ช่องทางการชำระเงิน 
 21. กิจกรรมนศ.เดือน พ.ค.- มิ.ย. 2561 
 22. บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่
 23. ชำระเงินผ่าน Counter Service Pay App 
 24. ขั้นตอนการทำ Counter Service Pay 
 25. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 26. ผ่อนผันทหาร ปี 2562 
 27. ตรวจสอบระเบียบนักศึกษา 
 28. กิจกรรมนศ. เดือน ก.ย. - ต.ค. 61 
 29. กำหนดการสอบปลายภาค 1/2561
ข่าววันที่ : 06/09/2017