คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


 1. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
 2. การลงทะเบียนล่วงหน้า
 3. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ด้วยระบบริการการศึกษา
 5. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
 6. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
 7. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
 8. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
 9. แบบประมวลผลการศึกษา (โครงสร้างหลักสูตร)
 10. การพิมพ์ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 11. สมัครเรียนออนไลน์ 
 12. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 13. การขอหนังสือรับรองออนไลน์ 
 14. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 15. การพ้นสภาพนักศึกษา 
 16. ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 3/60 
 17. ขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูผลการศึกษาของนักศึกษา 
 18. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ 
 19. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา เดือน ก.พ - มี.ค. 61 
 20. ใกล้สอบ 
 21. กิจกรรมของนักศึกษาเดือน มี.ค.-เม.ย. 61 
ข่าววันที่ : 06/09/2017