คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


 1. กิจกรรมนศ. เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 
 2. ลงทะเบียนล่วงหน้า ภาคเรียนที่ 2/2561 
 3. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
 4. การลงทะเบียนล่วงหน้า
 5. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
 6. วิธีการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ด้วยระบบริการการศึกษา
 7. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
 8. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
 9. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
 10. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
 11. การพิมพ์ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 12. สมัครเรียนออนไลน์ 
 13. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 14. การขอหนังสือรับรองออนไลน์ 
 15. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 16. การพ้นสภาพนักศึกษา 
 17. ขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูผลการศึกษาของนักศึกษา 
 18. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ 
 19. ใกล้สอบ 
 20. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน K-Mobile banking plus 
 21. การขอหนังสือรับรองรอสภา 
 22. ช่องทางการชำระเงิน 
 23. กิจกรรมนศ.เดือน พ.ค.- มิ.ย. 2561 
 24. บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่
 25. ชำระเงินผ่าน Counter Service Pay App 
 26. ขั้นตอนการทำ Counter Service Pay 
 27. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 28. ผ่อนผันทหาร ปี 2562 
 29. ตรวจสอบระเบียบนักศึกษา 
 30. กิจกรรมนศ. เดือน ก.ย. - ต.ค. 61 
 31. กำหนดการสอบปลายภาค 1/2561
ข่าววันที่ : 06/09/2017