คู่มือการใช้ระบบบริการการศึกษา


 1. ขั้นตอนสำหรับอาจารย์ / นักศึกษาเข้าระบบ KIS
 2. การลงทะเบียนล่วงหน้า
 3. วิธีการลงทะเบียนด้วยะรบบการบริการการศึกษา
 4. วิธีการลงทะเบียนเพิ่ม / ลด รายวิชา ด้วยระบบริการการศึกษา
 5. ขั้นตอนการดูตารางเรียน/ตารางสอน
 6. ขั้นตอนการพิมพ์ใบแจ้งยอดการลงทะเบียนเรียนจากระบบ
 7. ขั้นตอนการตรวจสอบภาระค่าใช้จ่าย / ทุนการศึกษา
 8. ผลการศึกษาตลอดหลักสูตร
 9. การพิมพ์ใบจัดตั้งมหาวิทยาลัย
 10. สมัครเรียนออนไลน์ 
 11. การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
 12. การขอหนังสือรับรองออนไลน์ 
 13. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา 
 14. การพ้นสภาพนักศึกษา 
 15. ขั้นตอนของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดูผลการศึกษาของนักศึกษา 
 16. ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ 
 17. กำหนดกิจกรรมของนักศึกษา เดือน ก.พ - มี.ค. 61 
 18. ใกล้สอบ 
 19. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน K-Mobile banking plus 
 20. การขอหนังสือรับรองรอสภา 
 21. กำหนดการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน 2561 
 22. กำหนดการเจ้งจบภาคฤดูร้อน 2560 
 23. กิจกรรมของนักศึกษาเดือน เม.ย.- พ.ค. 61 
 24. ช่องทางการชำระเงิน 
 25. กิจกรรมนศ.เดือน พ.ค.- มิ.ย. 2561 
 26. บัตรนักศึกษารูปแบบใหม่ 
ข่าววันที่ : 06/09/2017