ศูนยให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC) แจ้งหยุดประจำปี...


ศูนยให้ความช่วยเหลือและบริการนักศึกษา (SASC) แจ้งหยุดประจำปี...

แจ้งหยุดประจำปีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
30 ต.ค. - 5 พ.ย. 2560


เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 
6 พ.ย. 2560

ข่าววันที่ : 17/10/2017