ประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม ISO คณะวิศวกรรมศาสตร์


    คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาได้รับความรู้ด้านต่าง ๆ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ รอบรู้ สามารถทำงานในสถานประกอบการได้ด้วยความมั่นใจ  และในปัจจุบันสถานประกอบการต่าง ๆ ได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นมาตรฐานการจัดการด้านจิตสำนึกต่อสังคม (ISO26000, ISO14000, มอก18001,มรท./SA8000) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์และนักศึกษาคณะต่างๆ ที่มีความสนใจ  โดยเชิญวิทยากรผู้ที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์โดยตรง  และนักศึกษาที่ได้เข้าอบรมครบตามเวลาจะได้รับวุฒิบัตร  ซึ่งจะอบรมใน วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560  เวลา 13.00-16.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 3  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ข่าววันที่ : 22/11/2017