คณะนิติศาสตร์พานักศึกษาดูงานที่รัฐสภา


คณะนิติศาสตร์พานักศึกษาดูงานที่รัฐสภา ดูพิพิธภัณฑ์รัฐสภาตั้งเริ่มรัฐธรรมนูญครั้งแรกในประเทศไทย และ เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 28/2559

ข่าววันที่ : 16/05/2016