โครงการก้าวย่างอย่างเข้าใจ รักเป็นปลอดภัย


     ศูนย์ให้คำปรึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาและสำนักวิชาศึกษาทั่วไป  ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเรื่อง "ก้าวย่างอย่างเข้าใจ รักเป็นปลอดภัย" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเกิดภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการมีความรักอย่างมีสติและรู้เท่าทันจิตใจของตนเอง เพื่อความสุขและเติบโตในการดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย  โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากรพ.สิรินธรและมูลนิธิแพธทูเฮลท์  ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป อ.นุชยาพรรณ  วงษ์ศีรษะ ได้กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการเมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559

ดูภาพเพิ่มเติม

ข่าววันที่ : 24/08/2016